Galūnių protezus skiria gydytojai specialistai. Pirminius galūnių protezus skiria gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Nuolatinius galūnių protezus skiria tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu (tipas KPM3-4) ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema (tipas KPM2-2) gali skirti tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

Modernius galūnių protezus – mioelektrinį dilbio (žemiau alkūnės) protezą (tipas RP1-9-M) ir šlaunies (aukščiau kelio) protezą su mikroprocesoriumi valdomu kelio sąnariu (tipas KPM3-5) – gali skirti tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

Dilbio protezus (tipas RP1-9), žastikaulio protezus (tipas RP2-5), blauzdos protezus su silikonine mova (tipas KP2-7), dubens dalies protezus (tipas KPM-4-2) gali skirti gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Galūnių protezais neįgalieji aprūpinami per ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su VLK.

 

VLK, likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo termino (laikotarpio) pabaigos, išsiunčia apdraustajam pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą. VLK šį pranešimą apdraustajam siunčia registruotu laišku Ortopedijos informacinėje sistemoje nurodytu adresu. 

Galūnių protezai yra gaminami ir pritaikomi individualiai pagal antropometrinius paciento duomenis. 

Šlaunies (aukščiau kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu ir (ar) blauzdos (žemiau kelio) protezai su vakuuminio tvirtinimo sistema skiriami esant visoms šioms sąlygoms:

 • apdraustajam nustatytas IV arba V mobilumo lygis;

 • asmenims nuo 16 metų;

 • apdraustojo kūno masės indeksas turi būti ne didesnis kaip 30;

 • apdraustajam negali būti diagnozuota suvokimo ir kasdienės veiklos funkcijų sutrikimų.

Galūnių protezų (tipai: RP1-9, RP1-8, RP2-5, RP2-4, KP2-9-2 (pirmi­nis), KP3-6-1 (pirminis), KPM4-2) negalima skirti po galūnių amputa­cijos, jei yra:

 • IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas;

 • onkologinės ligos, jei jomis sergantis apdraustasis priskiriamas IV klinikinei grupei (t. y. liga jos diagnozavimo metu yra įsisenėjusi, todėl galima taikyti tik paliatyvųjį bei simptominį gydymą);

 • III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

 • judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;

 • sunkus kognityvinis sutrikimas;

 • biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios, bigės kontraktūros; odos vientisumo pažei­dimai;

 • netinkamas bigės ilgis.

Blauzdos protezas su silikonine mova (tipas KP2-7) skiriamas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

 • jei cukriniu diabetu sergančiam apdraustajam dėl KPM2-1 ar KP2- 9-2 (pirminis) tipo blauzdos protezo bigės srityje atsiranda nutry­nimų, opų, sunkiai gyjančių žaizdų;

 • jei kyla alerginių reakcijų dėl blauzdos protezo (tipas KPM2-1) – skiriama pagal alergologo rekomendaciją;

 • jei apdraustajam blauzdos protezas su silikonine mova (tipas KP2-7) skiriamas ne pirmą kartą ir apdraustojo turimo blauzdos protezo su silikonine mova (tipas KP2-7) naudojimo terminas yra pasibaigęs.

Dubens dalies protezas (tipas KPM-4-2) skiriamas po šlaunies eg­zartikuliacijos (amputacijos) per klubo sąnarį arba po aukštos šlaunies amputacijos, kai paliekama trumpa bigė ir negalima pritaikyti šlaunies protezo.

 Mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai skiriami suaugusie­siems esant visoms šioms sąlygoms:

 • pacientams, dėvintiems aktyvius dirbamosios rankos dilbio pro­tezus, ir pacientams, kuriems dirbamoji ranka protezuojama pir­mą kartą;

 • jei viršutinės galūnės raumenų funkcionavimo pakanka mioelek­trinio dilbio (žemiau alkūnės) protezo veikimui ir valdymui užti­krinti;

 • jei pacientas yra motyvuotas naudotis mioelektriniu dilbio (že­miau alkūnės) protezu pagal ortopedo technologo rekomendaci­jas ir pasirašo tai patvirtinantį įsipareigojimą;

 • jei bigė tinkama protezuoti, pakankamai stabilios (nekintančios) apimties ir ilgio, pajėgi atlaikyti mechanines apkrovas ir visiškai sugijusi;

 • jei raumenų elektrinis potencialas yra pakankamas pagal gamin­tojo deklaruotą vertinimo skalę ir tinkamas sėkmingai pritaikyti mioelektrinį dilbio (žemiau alkūnės) protezą;

 • jei yra tinkamas raumenų tonusas ir jėga;

 • jei yra tinkama judesių amplitudė per alkūnės sąnarį (tiesimas 0 < – 20 laipsnių, lenkimas ne < 110 laipsnių).

Ne dirbamajai rankai mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai suaugusiesiems skiriami, jei apdraustojo užimtumo veiklai būtinos abiejų rankų funkcijos. 

Mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai vaikams skiriami esant visoms šioms sąlygoms:

 • jei viršutinės galūnės raumenų funkcionavimo pakanka mioelektri­nio dilbio (žemiau alkūnės) protezo veikimui ir valdymui užtikrinti;

 • jei tėvai yra motyvuoti dirbti su vaiku, kuriam pritaikomas mio­elektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas, ir pasirašo tai patvir­tinantį įsipareigojimą;

 • pacientams nuo 3 metų, atsižvelgiant į tai, ar mioelektrinio dilbio (žemiau alkūnės) protezo svoris proporcingas vaiko kūno svoriui, ir įvertinant vaiko kognityvinius gebėjimus;

 • jei bigė tinkama protezuoti, pakankamai stabilios (nekintančios) apimties ir ilgio, pajėgi atlaikyti mechanines apkrovas ir visiškai sugijusi;

 • jei raumenų elektrinis potencialas yra pakankamas pagal gamin­tojo deklaruotą vertinimo skalę ir tinkamas sėkmingai pritaikyti mioelektrinį dilbio (žemiau alkūnės) protezą;

 • jei yra tinkamas raumenų tonusas ir jėga;

 • jei yra tinkama judesių amplitudė per alkūnės sąnarį (tiesimas 0 < – 20 laipsnių, lenkimas ne < 110 laipsnių).

Pirmasis mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas gaminamas ir pritaikomas tik visiškai sugijus bigei antruoju medicininės reabilitaci­jos etapu. Reabilitacijos įstaiga privalo užtikrinti kvalifikuoto ortopedo technologo, gaminančio mioelektrinį dilbio (žemiau alkūnės) protezą, ir kineziterapeuto / ergoterapeuto paslaugas. Kiekvieno vėlesnio vai­kų ar suaugusių pacientų rankos protezavimo metu, kai pritaikomas mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas, teikiamos pirmojo rea­bilitacijos etapo paslaugos.

Galūnių protezai skiriami laikantis šių terminų:

RANKŲ PROTEZAI – ne dažniau nei kas trejus metus;

KOJŲ PROTEZAI:

pirminiai protezai – vieną kartą po galūnės amputacijos ar ream­putacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei;

nuolatiniai protezai – ne anksčiau nei po penkių mėnesių nuo pirminio galūnių protezo išdavimo dienos:

• II mobilumo lygio apdraustiesiems – ne dažniau nei kas ketve­rius metus;

• II, IV ir V mobilumo lygių – ne dažniau nei kas trejus metus.

Ortopedijos techninės priemonės nepasibaigus nustatytam terminui (laikotarpiui), po kurio apdraustasis vėl įgyja teisę gauti tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę, skiriamos asmenims iki 18 metų (vaikams), jei šios priemonės neatitinka savo paskirties dėl spar­čiai kintančių augančio vaiko kūno proporcijų